روزی نوشت

Date: 2014
روزی نوشت «اگر کسی مرا خواست بگویید رفته است تا دیگر بازنگردد.» ما فقط خواندیم و لبخند زدیم اما او واقعا رفته بود

Random articles