شب بود

Date: 2014
شب بود        از نور نوشتم     سپیدی کاغد تباه شد

Random articles